Verzorging van de ezelweide

De ezel is een dier dat thuishoort in ruw en droog bergland, waar het bij voorkeur droge distels en grove, ruwe grassen eet. De strikte planteneters brengen meer dan de helft van hun dag door met zich te voeden. Heel veel ezelweiden bevatten grassen die te rijk zijn aan voedingsstoffen voor de ezels. Het is dan ook begrijpelijk dat veel ezels te vet zijn.

De wei is niet enkel om voedsel te verstrekken, maar geeft het dier ook gelegenheid om te lopen en te draven. Een goede weide dient stevig en goed te zijn, omheind en vlot water kunnen afvoeren. Als richtlijn geldt, dat goed gedraineerd en vruchtbaar gemaakt grasland een capaciteit heeft van ongeveer 1000kg ezelgewicht per hectare (hooi of gras).

De weide lijdt meer van onder- dan van overbegrazing.

  • Bij overbegrazing krijgen laaggroeiende kruiden meer ontwikkelingskansen maar kan het gras te veel van zijn groeipunten kwijtraken waardoor de grasproductie sterk kan dalen.
  • Bij onderbegrazing wordt het gras te ruw en te grof en smaakt niet lekker meer.

Een constante lengte van 10 tot 12 cm. is optimaal. Daarom kan het nodig zijn om in het voorjaar een gedeelte van de weide af te spannen en te maaien.

Te sterk met stikstof bemeste weide kan aanleiding geven tot hoefbevangenheid.

Hoefbevangenheid is een pijnlijke aandoening van de hoef lederhuid, waarbij vocht uit- treedt tussen de plaatjes van de lederhuid en de hoornplaatjes en wel voornamelijk aan de wandlederhuid. De oorzaak is het plotseling circuleren van giftige stoffen in het bloed. Eén van de redenen hiervoor is een overmatige voeding van koolhydraten of eiwitten door te grazen in een weelderige weide.
Over het algemeen zijn ezels beter bestand tegen hoefbevangenheid als gevolg van overvoeding dan pony’s onder gelijke omstandigheden.
Het is aanbevolen de ezelsweide matig te bemesten met stikstof (maximaal 130 kg. zuivere stikstof per ha. en per jaar) en een wachttijd van 3 weken te hanteren vooraleer de ezels te laten grazen.

Ezels samen met jongvee of schapen laten weiden is ideaal. De runderen of schapen eten het gras wat de ezels versmaden en omgekeerd verorberen de ezels de lange plukken gras op de koeienmestplaatsen. Bijkomend voordeel is dat het rundvee of de schapen de ezelwormen opeten en op die manier de worm-populatie in de weide vermindert.

Ezels samen weiden met paarden is minder aangewezen: een ezel kan voor een paard gevaar voor een longworminfectie opleveren. Deze infectie kan echter alleen plaatshebben nadat de longwormlarve twee vervellingen heeft doorgemaakt. Het is beslist niet zo dat door een kort contact, zoals elkaar besnuffelen, enig risico ontstaat. Wil men paarden en ezels veilig samen laten weiden, dan is het verstandig de ezels eerst te isoleren en een aantal keer te ontwormen. De dieren kunnen vervolgens samen op een schoon, wormvrij weiland gezet worden. Wil men de dieren in een perfectie conditie houden, dan blijft een behandeling met wormmiddelen op gezette tijden noodzakelijk. Er zijn tal van wormmiddelen verkrijgbaar en niet alle wormmiddelen werken even lang. Uw dierenarts weet perfect welk product u het beste kunt gebruiken.

Wees voorzichtig met onkruidverdelgers! Stervende en rottende planten zijn funest voor een ezel.

Wat de omheining betreft zijn palen of stangen ideaal. Gebruik geen prikkeldraad, maar gladde draad. Zet de palen niet te ver uit elkaar, want een ezel steekt zijn hoofd graag tussen de draden om ‘buitenshuis’ te eten.
Om te voorkomen dat onze vriend onbekommerd naar de vrijheid wandelt, kan men schrikdraad gebruiken.

Wanneer men over meerdere weiden of over een grotere oppervlakte beschikt, kan men de ezels omweiden. Bij deze techniek blijven de ezels maar enkele dagen op een bepaald perceel. Men streeft ernaar dat het gras een lengte van ongeveer 15 cm. heeft, als ezels op het perceel komen.

Voordelen van het systeem van omweiden zijn dat men het grasaanbod beter onder controle heeft en de grasproductie beduidend hoger is. Nadeel is dat er meer afrastering nodig is. Het kan ook voorkomen dat de ezels onrustiger worden; telkens als ze de ezelbezitter bemerken, zullen ze denken een nieuw perceel te krijgen.

Voor dieren die op een standweide (de ezels blijven het ganse jaar door op één perceel grazen) onvoldoende gras tot hun beschikking hebben, zal hooi steeds een belangrijk deel van het voer uitmaken.

Tot slot dient men voldoende aandacht te besteden aan de drinkwatervoorziening. Water is het allerbelangrijkste bestanddeel in de voeding. Ezels drinken niet vaak en met onregelmatige tussenpozen. Plaats de drinkbak tegen de omheining of anders ruim daar vandaan, zodat de ezel niet tussen bak en omheining geklemd kan raken.

Doorgezakt hek omdat het gras aan de andere kan toch altijd lekkerder is.